Nowy portal już dostępny!

5 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju zakończyło realizację projektu „e-Tłuszcz.pl” realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie VI. W wyniku projektu powstała strona www.e-tluszcz.pl, na której sukcesywnie pojawiają się aktualne informacje i wiadomości dotyczące naszej gminy.

e-TŁUSZCZ.pl (zobacz!)

Projekt rozpoczął się zorganizowaniem warsztatów z zakresu dziennikarstwa, fotografii i dostępu do informacji dla młodzieży z terenu naszej gminy. W dwudniowych warsztatach, zorganizowanych w jednej z sal Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu wzięło udział 17 osób.
Pierwszy dzień zajęć dotyczył głównie tworzenia informacji dziennikarskiej. Młodzież wzięła udział w wielu ćwiczeniach, mających na celu podniesienie wiedzy na temat zasad pisania notatki prasowej i form dziennikarskich. Wiele ćwiczeń prowadzona była w małych grupach i wymagała samodzielnej pracy z materiałami.
Drugi dzień pozwolił uczestnikom spróbować swoich sił w wywiadzie oraz poznać podstawy fotografii. Na zakończenie młodzi dziennikarze, podzieleni na trzy grupy mieli za zadanie przygotować od początku do końca… gazetę! Wszystkie grupy doskonale poradziły sobie z zdaniem. Uczestnicy szybko zorientowali się, że presja czasu wymusza na nich podział obowiązków w grupie i konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoje zadania. W efekcie jedne osoby zajmowały się opracowaniem koncepcji graficznej, inne pisały artykuły, jeszcze inne robiły zdjęcia ilustrujące treść – czyli działały jak profesjonalna redakcja.
Na zakończenie warsztatów część uczestników wyraziła chęć współtworzenia portalu internetowego e-tluszcz.pl.
W czasie wakacji kilka razy odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego. W trakcie prac zrodziła się koncepcja budowy portalu internetowego oraz zasady podziału zamieszczanych w nim treści. Młodzież podzieliła się na zespoły robocze według swoich zainteresowań i pracowała nad zapełnieniem portalu treściami.
Z pomysłu i inicjatywy członków redakcji zorganizowaliśmy w sierpniu wycieczkę rowerową. Odwiedziliśmy zapomniany Cmentarz Żydowski w okolicach Jadowa oraz jadowski rynek.
W ramach realizacji projektu w dniu 15 października 2008 r. odbyło się spotkanie „Bank Dobrych Pomysłów dla Gminy Tłuszcz” – mieszkańcy, władze gminy, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych mieli okazję porozmawiać o inwestycjach w gminie Tłuszcz i możliwościach współdecydowania o kierunkach rozwoju.
Spotkanie prowadził Dariusz Kraszewski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Przybliżył zebranym koncepcję tworzenia funduszy sołeckich i możliwości współdecydowania mieszkańców o inwestycjach planowanych w gminie. Obecny na spotkaniu Burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną o naszej gminie. W dalszej części spotkania obecni na sali mieszkańcy mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje pomysły. Najwięcej dyskusji wzbudził powielony przez organizatorów wyciąg z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tłuszcz zawierający listę kilkudziesięciu inwestycji zaplanowanych do realizacji na następne lata. Obecni na sali mieszkańcy i sołtysi nie kryli zaskoczenia, że taka lista istnieje, i co więcej, była z mieszkańcami konsultowana. Dobrze więc się stało, że spotkanie promujące stronę www.e-tluszcz.pl było okazją do zdobycia nowych informacji i dyskusji.
W trakcie spotkania zaprezentowano wszystkim zebranym nowy portal gminy Tłuszcz e-tluszcz.pl. Organizatorzy przedstawili historię jego powstawania i dalszą koncepcję rozwoju.
28 listopada 2008 r. odbyły się dwa szkolenia z zakresu redakcyjnej obsługi portalu. Łącznie przeszkolono 13 osób reprezentujących 9 instytucji i organizacji oraz założono 12 kont użytkowników pozwalających na współredagowanie portalu.
Co dalej?
Projekt się zakończył, jednak portal cały czas będzie rozwijany i udoskonalany. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do jego współredagowana do kontaktu z nami! (email: projekt@kastor.org.pl)

Maciej Puławski

Za pomoc i wsparcie w realizacji projektu pragniemy serdecznie podziękować:
– Panu Waldemarowi Sitkowi – Dyrektorowi Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu za udostępnienie sal do przeprowadzenia warsztatów,
– Panu Pawłowi Ołdakowi – Dyrektorowi Centrum Kultury w Tłuszczu za udostępnienie sal do przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami oraz szkolenia,
– Pani Annie Wydro –
p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu za udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia,
– Panu Janowi Krzysztofowi Białkowi – Burmistrzowi Tłuszcza, za zaoferowane wsparcie sprzętowe oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami,
– Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zielonkowskiego Forum Samorządowego, za wsparcie sprzętowe i merytoryczne przy realizacji projektu.