Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „KASTOR – INICJATYWA DLA ROZWOJU”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz stowarzyszenia jest Tłuszcz.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizacja różnych form współpracy międzynarodowej mogących przyczynić się do rozwoju międzynarodowej wymiany młodzieży i wolontariatu,
b) upowszechnianie idei wolontariatu i wymiany młodzieży,
c) wspieranie inicjatyw oraz akcji umożliwiających młodym ludziom nawiązanie przyjaźni, okazanie solidarności i wzajemnego zrozumienia ponad podziałami kulturowymi,
d) umożliwienie młodzieży polskiej uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu wolontarystycznego,
e) zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród grup szczególnie na nie narażonych: młodzieży, niepełnosprawnych oraz kobiet,
f) propagowanie idei i przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji, samorządności oraz postaw obywatelskich,
g) wspieranie aktywności obywateli w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych,
h) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji oraz upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego,
i) aktywizacja i integracja lokalnej społeczności z różnych środowisk,
j) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
k) promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego,
l) promocja i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
m) propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
n) kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców,
o) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z terenów miejskich i wiejskich,
p) zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności przedszkoli społecznych, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych oraz organizowanie opieki nad dziećmi w formie żłobków, klubów dziecięcych i opieki dziennej pełnionej przez opiekuna dziennego,
r) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
t) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
u) podejmowanie działań wspierających i popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

9a. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w następującym zakresie:

a) organizowanie międzynarodowych kontaktów młodzieżowych takich jak:
• krótko-, średnio- długoterminowych form wolontariatu dla młodzieży polskiej w kraju i zagranicą oraz dla obcokrajowców w Polsce,
• międzynarodowe projekty dla wolontariuszy z kraju i zagranicy,
• seminaria, konferencje,
b) opracowywanie i publikowanie informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa młodzieży w programach realizowanych przez Stowarzyszenie oraz jego partnerów krajowych i zagranicznych,
c) promowanie i upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
e) organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych,
f) upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej, wolontariacie i wymianie młodzieżowej w kraju i zagranicą,
g) kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne i gospodarcze kraju,
h) współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele,
i) szkolenie ochotników mające na celu przygotowanie ich do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
j) organizowanie spotkań informacyjno-problemowych, szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, wystaw,
k) organizowanie konkursów, imprez integracyjnych i rekreacyjnych,
l) działania mające na celu promowanie walorów turystycznych regionu,
m) realizację projektów społecznych i edukacyjnych,
n) realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
o) rozpowszechnianie informacji w dziedzinie zdrowia w formie prelekcji, spotkań, odczytów, publikacji, organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
p) organizację zawodów sportowych,
q) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej,
r) tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo – oświatowych oraz dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.

 

9b. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w następującym zakresie:

a) organizowanie międzynarodowych kontaktów młodzieżowych takich jak:
• krótko-, średnio- długoterminowych form wolontariatu dla młodzieży polskiej w kraju i zagranicą oraz dla obcokrajowców w Polsce,
• międzynarodowe projekty dla wolontariuszy z kraju i zagranicy,
• seminaria, konferencje,
b) opracowywanie i publikowanie informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa młodzieży w programach realizowanych przez Stowarzyszenie oraz jego partnerów krajowych i zagranicznych,
c) promowanie i upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
e) organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych,
f) upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej, wolontariacie i wymianie młodzieżowej w kraju i zagranicą,
g) kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne i gospodarcze kraju,
h) współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele,
i) szkolenie ochotników mające na celu przygotowanie ich do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
j) organizowanie spotkań informacyjno-problemowych, szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, wystaw,
k) organizowanie konkursów, imprez integracyjnych i rekreacyjnych,
l) działania mające na celu promowanie walorów turystycznych regionu,
m) realizację projektów społecznych i edukacyjnych,
n) realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
o) rozpowszechnianie informacji w dziedzinie zdrowia w formie prelekcji, spotkań, odczytów, publikacji, organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
p) organizację zawodów sportowych,
q) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej,
r) tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-oświatowych oraz dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
12. Przewiduje się możliwość uczestnictwa w Stowarzyszeniu członków zagranicznych każdej z wymienionych kategorii.
13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 16 roku życia, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zebraniach ogólnych, wykładach, obozach, zjazdach i innych formach działalności Stowarzyszenia,
c) przedstawiania kandydatów do władz Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię,
d) regularnego opłacania składek.
22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
25. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka,
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
29. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w terminie nie późniejszym niż 30 dni od zgłoszenia wniosku. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
36. W przypadku braku quorum organizator zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
37. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
38. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zgromadzenia.
39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest prezes oraz dowolny członek Zarządu działając łącznie.
41. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
42. Prezesem, wiceprezesem ani członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo prezesa, wiceprezesa, członka zarządu z mocy statutu przestaje on pełnić te funkcję.
43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
44. Do kompetencji Zarządu należą:
a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
c) ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e) podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw,
g) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
h) uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wpierających,
j) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
k) ustalanie terminów wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat,
l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.
45. Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
46. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
47. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
48. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
49. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
50. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić te funkcję
51. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

52. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) ofiarności publicznej,
d) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z majątku Stowarzyszenia.
53. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
54. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
55. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
56. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
57. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
58. Zabrania się:

a)         udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)         przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)         wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)        zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

59. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
60. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – (2/3), bez względu na ilość obecnych członków.
61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
62. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut uchwalony przez WZC 27.06.2014 r.