Zbiórka pieniędzy na rzecz starych grobów w Postoliskach – Ocalmy od zapomnienia

Kilka słów o inicjatywie:

Cmentarz w Postoliskach kryje w sobie historię naszej społeczności. Jak pisał lokalny historyk, Marcin Ołdak, rok temu w Stacji Tłuszcz „- Niestety, większość z [nagrobków] jest w opłakanym stanie. Z wielu bardzo trudno odczytać nawet napisy. W grobach tych pochowani są m.in. okoliczni ziemianie, działacze społeczni, inteligenci, księża. Osoby, które tworzyły historię naszego regionu.”

NIE POZWÓLMY, ABY STARE, ZABYTKOWE GROBY PRZEGRAŁY Z NIEUBŁAGANYM CZASEM I ULEGŁY ZNISZCZENIU.

Rozpoczynając od tego roku, Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”, będzie przeprowadzać coroczną kwestę na renowację zabytkowych nagrobków w Postoliskach.Jeśli popierasz tę inicjatywę, pomóż nam ją promować wśród swoich znajomych.

Możesz także pomóc osobiście, poświęcając swój czas – poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcą wspólnie z nami kwestować 1 listopada 2012 roku na cmentarzu w Postoliskach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jeśli uda nam się zebrać wystarczającą liczbę osób, rozszerzymy kwestę także na cmentarz w Tłuszczu oraz inne dni.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt:
Koordynatorka kwesty „Ocalmy od zapomnienia”
Aleksandra Puławska
biuro@kastor.org.pl
tel./sms: 608-179-795

Polecamy także wspominany artykuł Marcina Ołdaka „Tajemnice cmentarza w Postoliskach”, dostępny tutaj: http://stacja-tluszcz.pl/?p=4656

 

REGULAMINY

Regulamin zbiórki publicznej „Ocalmy od zapomnienia”

 1. Zbiórka „Ocalmy od zapomnienia” będzie przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” (zwanym dalej Stowarzyszeniem) na rzecz renowacji starych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach, który kryje w sobie historię naszej lokalnej społeczności.
 2. Zbiórka realizowana jest na podstawie zgody Starosty Powiatu Wołomińskiego na mocy decyzji nr 14/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie cmentarza w Postoliskach.
 3. Całością prac organizacyjnych Sztabu przed, w trakcie i po Zbiórce kieruje jednoosobowo jego „Szef”, który jest osobą pełnoletnią. Reprezentując Sztab na zewnątrz Szef ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Sztabu od momentu jego powstania do chwili zaakceptowania na piśmie przez Stowarzyszenie rozliczenia Sztabu z pieniężnej zbiórki publicznej.
 4. Sztab działa poprzez wolontariuszy, a jego Szef decyduje o ostatecznym wyborze wolontariuszy do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia, nadzoruje przebieg zbiórki i rozlicza ze Stowarzyszeniem ją na piśmie w terminie do dnia 14 listopada 2012 r.
 5. Każdy wolontariusz, po zdaniu puszki kwestarskiej w Sztabie i rozliczeniu się z zebranych środków pieniężnych otrzymuje na piśmie potwierdzenie rozliczenia pieniężnego, którym ujęta jest wysokość zebranej kwoty.
 6. W sztabie działa komisja do przeliczenia zebranych pieniędzy, składająca się z 3 osób wskazanych przez Stowarzyszenie. Członkami komisji do przeliczenia zebranych pieniędzy są jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym.
 7. Członkowie komisji przeliczającej zebrane pieniądze nie mogą być spokrewnieni z Szefem sztabu, a odpowiedzialność za działanie komisji przeliczającej jest osobista.
 8. Powierzenie wykonywania czynności związanych z działalnością Sztabu osobie lub osobom trzecim nie zwalnia z odpowiedzialności Szefa Sztabu.
 9. Wszyscy członkowie Sztabu pracują nieodpłatnie i nie mogą czerpać żadnych korzyści majątkowych z tytułu uczestnictwa w Sztabie.
 10. Rozwiązanie Sztabu oraz zwolnienie z odpowiedzialności Szefa Sztabu, następuje w momencie zatwierdzenia tj. podpisania przez Stowarzyszenie rozliczenia złożonego przez Szefa Sztabu po Zbiórce.
 11. Rozliczenie musi zawierać:
 1. listę wolontariuszy z numerami identyfikatorów i zebraną przez każdego z nich kwotą potwierdzoną własnoręcznym podpisem Wolontariusza i podpisem osoby, która puszkę odebrała,
 2. sumę pieniędzy zebraną przez Sztab do puszek kwestarskich przez Wolontariuszy,
 3. czytelną kserokopię dowodu wpłaty pieniędzy do kasy Stowarzyszenia w kwocie wykazanej pieniędzy rozliczeniu,
 4. wykaz kosztów przeprowadzenia Zbiórki oraz kserokopie rachunków potwierdzających poniesione koszty.
 1. Zebrane środki powinny być wpłacone na konto Stowarzyszenia w ciągu 5 dni od zakończenia Zbiórki.
 2. Stowarzyszenie w ramach współpracy ze Sztabem zobowiązane jest zapewnić, zgodnie ze swoimi możliwościami, materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki tj. puszki kwestarskie, taśmę do zabezpieczenia puszek kwestarskich, identyfikatory dla wolontariuszy i plansz naklejek – dla każdego wolontariusza.
 3. Stowarzyszenie nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez poszczególne Sztaby przy organizacji Zbiórki. Oznacza to, iż Stowarzyszenie nie przyjmuje faktur wystawianych za prace wykonane na zlecenie Sztabu.
 4. Informacje o kwocie zebranych pieniędzy i ich wydatkowaniu zostaną przekazane Staroście Wołomińskiemu zgodnie z zapisami złożonymi we wniosku o zgodę na zbiórkę oraz pouczeniem dołączonym do decyzji Starosty wyrażającym zezwolenie na zbiórkę. Rozliczenie zostanie także opublikowane w gazecie lokalne „Stacja Tłuszcz” i na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.kastor.org.pl oraz w gazecie ukazującej się na terenie powiatu.

 

Regulamin wolontariusza zbiórki publicznej „Ocalmy od zapomnienia”

prowadzonej 1 listopada 2012 roku

na rzecz renowacji starych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach

 1. Wolontariuszem zbiórki publicznej „Ocalmy od zapomnienia” jest każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej akcji i puszkę kwestarską, wydane przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”.
 2. Wolontariusz działa na rzecz Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”, a nie w jego imieniu i całkowicie odpowiada za swe czyny.
 3. Każdy wolontariusz rejestruje się u Szefa Sztabu najpóźniej w dniu 1 listopada 2012 roku, podpisując się w rejestrze i pobierając identyfikator.
 4. Wolontariusze niepełnoletni do 16-go roku życia kwestują tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, posiadającej identyfikator wolontariusza wydany przez przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”.
 5. Wolontariusz powinien nosić identyfikator zawieszony na szyi, widoczny – niczym nie przykryty.
 6. Wolontariusz otrzymuje identyfikator i puszkę kwestarską, która upoważnia go do zbierania pieniędzy.
 7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 8. Każdy Wolontariusz zbiera pieniądze tylko 1 listopada 2012 roku w godzinach przez siebie wskazanych Szefowi Sztabu, w miejscu wyznaczonym przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”, tj. na terenie cmentarza w Postoliskach i obszarze przylegającym do niego.
 9. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
 10. Wolontariusz zobligowany jest do dostarczenia puszki do przedstawiciela Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” zaraz po zakończeniu kwestowania.
 11. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w dniu akcji, w miejscu i według zasad określonych przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”.
 12. Wolontariusz tylko w miejscach wyznaczonych i do tego przygotowanych otwiera publicznie swoją puszkę. Pod żadnym pozorem nie można z puszki wyjmować jej zawartości.
 13. Wolontariusz otrzymuje dokument rozliczenia od stowarzyszenia po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu „Rozliczenie Wolontariuszy”. W interesie wolontariusza jest otrzymać pokwitowanie za zdaną puszkę.
 14. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki Wolontariuszowi zapełnionej puszki (po jej rozliczeniu) na nową pustą u Szefa Sztabu.