Wakacyjny konkurs Stowarzyszenia Kastor i Stacji Tłuszcz!

Hmmm… A gdybym był / była burmistrzem Tłuszcza, to…

No właśnie… A gdybyście to Państwo mogli być burmistrzem Tłuszcza? Co wtedy? Napiszcie nam o tym! Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w gazecie! ZAPRASZAMY!!! Termin nadsyłania prac to 30.09.2009.

REGULAMIN KONKURSU:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu Literackiego – Gdybym był / była burmistrzem Tłuszcza, to…” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu “Konkursem”) jest Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju z siedzibą w Tłuszczu, przy ul. Powstańców 9.

2. Konkurs trwa od 25.06.2009 do 30.09.2009 r. (w przypadku wysłania pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego).

3. Konkurs jest częścią działań Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Tłuszcz.

2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w każdym wieku.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.

4. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.: opowiadanie, wiersz, felieton, esej i inne).

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy o objętości do 2 stron formatu A4 pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 30.09.2009 r. Praca musi zawierać również informacje o autorze (imię i nazwisko, adres, telefon)

6. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.

7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.

8. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW

1. Do przydzielenia nagród uprawnione jest Jury.
2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury do 31 października 2009 r.

3. Nagrodami w Konkursie będą m.in.: fotograficzny aparat cyfrowy, ramka cyfrowa, odtwarzacze mp3 i pamięci pendrive.

4. Finał konkursu odbędzie się podczas spotkania podsumowującego tegoroczne działania akcji „Masz głos, masz wybór”. Termin spotkania zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

5. W skład Jury wejdą: Burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek, polonista i przedstawiciele Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju (zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i osoby zupełnie z nią niezwiązane).

6. Jury będzie oceniało prace przydzielając im określoną ilość punktów (od 0 do 20). Poszczególni członkowie Jury nie będą znali oceny innych członków Jury.

7. Jury nie będzie znało danych autora pracy – prace zostaną zakodowane przed oddaniem do oceny przez Jury – i ich autorzy w trakcie oceny będą anonimowi.

8. Decyzja Jury jest ostateczna.

9. Po zakończeniu oceny przez wszystkich członków Jury organizator konkursu podsumuje punkty zebrane przez poszczególne prace i utworzy listę rankingową.

10. Autorzy trzech najlepiej ocenionych prac otrzymają: I – aparat cyfrowy, II – ramkę cyfrową, III – odtwarzacz mp3. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia dla autorów pozostałych prac.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora na jego stronie internetowej i w druku.

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. Prace należy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz lub na adres poczty elektronicznej biuro@kastor.org.pl z tematem wiadomości „KONKURS”.

ZAPRASZAMY!!!