mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-45/2014 - Na wykonanie ewaluacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” (CPV 79419000-4) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBP-ZO-45/2014
Data publikacji: 1 sierpnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie ewaluacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” (CPV 79419000-4) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:

Wykonanie ewaluacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Temat badania ewaluacyjnego
Głównym celem ewaluacji będzie ocena wpływu realizowanych w ramach projektu zadań na osiąganie rezultatów twardych i miękkich projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad” oraz podniesienie jakości działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Uzasadnienie realizacji badania
Ewaluacja rezultatów miękkich projektu pozwoli na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oddziaływań podejmowanych wobec beneficjentów ostatecznych w projekcie i będzie służyć określeniu stopnia zgodności realizacji przedsięwzięcia z przyjętymi założeniami.

Pozwoli na uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat tego, co jest wynikiem realizacji projektu. Wiedza i doświadczenie, które zdobywa się dzięki badaniom ewaluacyjnym umożliwią w przyszłości sprawniejszą realizację i dostosowanie działań do potrzeb grupy docelowej.

Cele szczegółowe:
- ocena stopnia w jakim cele projektu odpowiadają problemom,
- ocena stopnia realizacji zamierzonych celów projektu,
- ocena użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników i uczestniczek projektu,
- ocena jakości obsługi klientów korzystających z usług Obywatelskiego Biura Porad.

Zapewnieniu rzetelności i trafności uzyskanych wyników badań służyć będzie zróżnicowanie:
a) metod i technik badawczych (zarówno ilościowych jak i jakościowych)
b) rodzajów danych do analizy (dane wtórne i pierwotne),
c) narzędzi badawczych.

Kryteria ewaluacji
Kryteria ewaluacyjne, które powinny zostać zastosowane w ramach badania to:
1. Trafność (adekwatność) – pod kątem realizacji celów projektu;
2. Skuteczność – rozumiana jako stopień, w jakim działania przyczyniają się do realizacji celów projektu;
3. Użyteczność – rozumiana jako wpływ zaoferowanego wsparcia na poprawę sytuacji beneficjentów ostatecznych, a także ocena czy widzenia jego uczestników i do jakiego stopnia oddziaływanie projektów odpowiada potrzebom grupy docelowej;
4. Trwałość.

Metodologia
Minimum metodologiczne obejmuje:
• przeprowadzenie wywiadów jakościowych z klientami i klientkami korzystającymi z poradnictwa świadczonego w ramach projektu (wywiady pogłębione min. 10 osób, wywiady telefoniczne min. 25 osób),
• przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami samorządów, instytucji i organizacji z terenu realizacji projektu (wywiady pogłębione min. 5 osób),
• analizę danych zastanych, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego, adekwatnych wobec celu ewaluacji.

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego.

W zależności od przyjętej koncepcji Wykonawca powinien stworzyć listę pytań badawczych.
Metodologia przeprowadzenia ewaluacji powinna spełniać wytyczne znajdujące się pod adresem http://www.ewaluacja.gov.pl/.

Wszelkie opracowania muszą zawierać oznakowania graficzne zgodne z zasadami oznaczania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki procesu ewaluacji mają być przedstawione w formie:
streszczenia: sporządzone w zwięzłej formie, jako odrębna całość. Streszczenie powinno być skoncentrowane na celach ewaluacji, a także powinno zawierać wnioski dotyczące poszczególnych obszarów badawczych oraz wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zalecenia,
raportu: zawierającego rozbudowane wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji,
materiałów źródłowych: w postaci treści zanonimizowanych spisanych wywiadów przeprowadzonych w ramach ewaluacji, szczegółowych wyników badań ilościowych.
Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca dostarczy raport z ewaluacji oraz dokumenty źródłowe do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zagadnień niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji projektu zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia.

Wymogi formalne:

1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za wykonanie oraz dostarczenie wyników ewaluacji do siedziby zamawiającego - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2);
- dokumenty potwierdzające doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez organizacje pozarządowe (referencje, potwierdzenia od kontrahentów) zawierające informację o ilości przeprowadzonych ewaluacji.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia w przedmiocie zbliżonym do niniejszego zapytania, tj. przeprowadzania ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli wykonawca przedstawi udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji co najmniej 3 projektów (lub ich części bądź konkretnych zadań) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez organizacje pozarządowe.
3. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy składający oferty,
poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:

Termin składania ofert upływa 20.08.2014 r. godz. 13.00
Termin zakończenia ewaluacji i przedłożenia kompletnego raportu ustala się na 30 dni od złożenia zamówienia potwierdzonego przez Wykonawcę.

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:

Cena – waga 60%;

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:

C_i=(cena oferowana najniższa brutto)/(cena badanej oferty ) x 60% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji – waga 40%;

W przypadku doświadczenia ilość wykonanych ewaluacji liczona będzie według przedłożonych przez Oferenta dokumentów potwierdzających ich wykonanie, które powinny być spójne z załączonym oświadczeniem. Pod uwagę będą brane ewaluacje, projektów (lub ich części bądź konkretnych zadań) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:

D_i=(ilość wykonanych ewaluacji w ofercie badanej)/(największa ilość wykonanych ewaluacji ze wszystkich ofert) x 40% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_45_2014.pdf
www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_45_2014.docx


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-45/2014                                      Tłuszcz, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Protokół z wyboru oferenta
na wykonanie ewaluacji

W dniu 1 sierpnia 2014 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP – ZO – 45/2014 na wykonanie ewaluacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
wojciech kusiński | nbnp <w.kusinski@nbnp.pl>, bikoret@bikoret.pl, KDE PRACOWNIA <biuro@kdepracownia.pl>, Tomasz Waleczko <t.waleczko@instytut-witelon.pl>,
Logos Centrum Edukacyjne <kontakt@lcedukacja.pl>, skaczmarczyk@biostat.com.pl,
Grzegorz Ogonowski <ogonowski.grzegorz@gmail.com>, info@fuda.com.pl

Potwierdzenie otrzymania maila z zapytaniem ofertowym otrzymano w dniu 1 sierpnia 2014 r. o godz. 13:00, 13:09, 15:16, 15:53, 16:54;
Termin składania ofert upłynął w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 13:00.
Do tego terminu wpłynęło 7 ofert, na których podstawie Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. FUDA Agnieszka Laskowska Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 14 sierpnia 2014 r., godz. 10:52
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 6 027,00 zł/47,78 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 5/6,06 pkt.
Razem: 53,84 pkt.
Oferta nr 2. LOGOS Centrum Edukacyjne, Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża
Data wpłynięcia oferty: 14 sierpnia 2014 r., godz. 15:43
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 4 800,00/60,00 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 12/14,55 pkt.
Razem: 74,55 pkt.
Oferta nr 3. SONDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dąbrówki 21B/28, 44-210 Rybnik
Data wpłynięcia oferty: 19 sierpnia 2014 r., godz. 14:04
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 4 900,00 zł/58,78 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 4/4,85 pkt.
Razem: 63,63 pkt.
Oferta nr 4. Bikoret Sp. z o.o., ul. Chabrowa 30a/29, 44-210 Rybnik,
Data wpłynięcia oferty: 19 sierpnia 2014 r., godz. 22:49
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 5 400 zł/53,33 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 3/3,64 pkt.
Razem: 56,97 pkt.
Oferta nr 5. IBRS TRIC, Al. Ptasia 41, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Data wpłynięcia oferty: 20 sierpnia 2014 r., godz. 12:11
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 14 268,00 zł/20,19 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 5/6,06 pkt.
Razem: 26,25 pkt.
Oferta nr 6. BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. J. ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Data wpłynięcia oferty: 20 sierpnia 2014 r., godz. 12:32
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 12 115,50 zł/23,77 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 33/40,00 pkt.
Razem: 63,77 pkt.
Oferta nr 7. Ewa Niedzielska, 05-120 Legionowo, ul. Broniewskiego 4/51
Data wpłynięcia oferty: 20 sierpnia 2014 r., godz. 12:55
Cena za przeprowadzenie ewaluacji/punkty w kryterium cena: 6 890,00 zł/41,80 pkt.
Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji/punkty w kryterium doświadczenie: 5/6,06 pkt.
Razem: 47,86 pkt.

Po dokonaniu obliczeń kryterium wyboru oferty, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-45/2014 na wykonanie ewaluacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta nr 2 firmy:
LOGOS Centrum Edukacyjne, Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 lok. 44,
18-400 Łomża

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 74,55 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena (waga 60%) i doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji (waga 40%).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 01.08.2014, 12:47
Dokument oglądany razy: 1259
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 01.08.2014, 12:47
Termin: 20.08.2014, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl