mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-44/2013 - Na dostawę gadżetów promocyjnych (CPV 22.46.20.00-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBP-ZO-44/2013
Data publikacji: 29 października 2013 r.
Data modyfikacji: 5 listopada 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę gadżetów promocyjnych (CPV 22.46.20.00-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, nadruk, gadżety oraz dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.

Rodzaj i parametry gadżetów z nadrukiem:
1. Torba bawełniana z krótkimi rączkami – materiał bawełna – min. 105 g/m, wymiary 420x320x200 mm, jeden kolor nadruku, rozmiar nadruku 28 x 28 cm po obu stronach torby, kolor toreb: biały lub ecru – 60 szt., czarny – 60 szt., pomarańczowy – 80 szt.

2. Torba bawełniana z długimi rączkami – materiał bawełna – min. 105 g/m, wymiary 420x320x200 mm, jeden kolor nadruku, rozmiar nadruku 28 x 28 cm po obu stronach torby, kolor toreb: biały lub ecru – 80 szt., czarny – 60 szt., pomarańczowy – 60 szt.

1. Torba bawełniana z krótkimi rączkami – materiał bawełna – min. 105 g/m, wymiary 420x320 mm, jeden kolor nadruku, rozmiar nadruku 28 x 28 cm po obu stronach torby, kolor toreb: biały lub ecru – 60 szt., czarny – 60 szt., pomarańczowy – 80 szt.

2. Torba bawełniana z długimi rączkami – materiał bawełna – min. 105 g/m, wymiary 420x320 mm, jeden kolor nadruku, rozmiar nadruku 28 x 28 cm po obu stronach torby, kolor toreb: biały lub ecru – 80 szt., czarny – 60 szt., pomarańczowy – 60 szt.

3. Długopisy metalowe z nadrukiem jednokolorowym, dwa nadruki po dwóch stronach, nadruk może być wykonany metodą grawerowania laserowego lub równoważną – ilość: 300 szt.

4. Smycze – smycz o szerokości 20 mm, długość smyczy od 40 do 50 cm, wykończona plastikową klamerką i metalowym karabińczykiem, nadruk pełno kolorowy po obu stronach – ilość 300 szt.

5. Teczka firmowa na gumkę A4 (offset) 4+0 CMYK, gramatura 300 g/m², foliowana błyszcząca, nadruk na jednej stronie kartonu, z zakładką w środku – ilość – 500 szt.

6. Brelok akrylowy – wymiary produktu: 5,5x3,4x0,6 cm, nadruk obustronny pełno kolorowy, w okienku breloka, ilość – 400 szt.

7. Opaska odblaskowa, z nadrukiem jednokolorowym, wymiary: 34x3x0,2 cm, ilość – 500 szt.

8. Parasol automatyczny – materiał: 100% poliester, uchwyt: drewniany, wymiary: ø103x90cm, jeden kolor nadruku, dwa nadruki na jednym parasolu, kolor parasoli: czerwony – 10 szt., granatowy – 25 szt., czarny – 25 szt.;

Uwaga! Dla pozycji 1, 2, 6, 7 Zamawiający dopuszcza rozbieżności rozmiarowe do 15% dla każdego z wymiarów. Na przykładzie breloku akrylowego (poz. 6) wyjaśniamy, iż Zamawiający dopuszcza dostawę breloków o wymiarach od 4,7x2,9x0,5 cm do 6,3x3,9x0,7 cm. Analogicznie ta zasada będzie stosowana dla pozostałych, wymienionych w wyjaśnieniu pozycji.

Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca dostarczy gadżety do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wszystkie nadruki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wytyczne znajdują się pod adresem:
http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

Zamawiający przewiduje umieszczenie na materiałach logotypu Obywatelskiego Biura Porad wraz z jego nazwą, odwołania do strony internetowej projektu (www.ObywatelskieBiuroPorad.pl), umieszczenie numeru telefonu oraz informacji o możliwości przekazania organizacji 1% podatku.

Zamawiający dysponuje wszystkimi logotypami niezbędnymi do wykonania zlecenia i udostępni je we wskazanym przez Wykonawcę formacie.

Termin dostawy zamówienia: w ciągu 21 dni od złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 24 godzin od poinformowaniu go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa w dniu: 15 listopada 2013 r. g. 12:00
Termin dostawy zamówienia: w ciągu 21 dni od złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 24 godzin od poinformowaniu go o jej przesłaniu w formie elektronicznej
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów: cena – 100%.
Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa ocena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Modyfikacja zapytania ofertowego z dn. 5.11.2013 r.
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_44_2013_modyfikacja.pdf

Aktualnie obowiązująca treść zapytania ofertowego:
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_44_2013_modyfikacja_tresc.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_44_2013_modyfikacja_tresc.pdf

Archiwalna treść zapytania ofertowego:
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_44_2013.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_44_2013.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-44/2013                                    Tłuszcz, dnia 21 listopada 2013 r.

Protokół z wyboru oferenta
na dostawę gadżetów promocyjnych

W dniu 29 października 2013 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP – ZO – 44/2013 na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
captatio@captatio.pl, biuro@reklamowe24.pl, j.wojciechowska@law-reklama.pl, teraz@ar-teraz.pl, aneta@polibiuro.sosnowiec.pl, netra@netra.pl, eureka@eurekaplus.pl, agencja@esencja.net, agencja.galart@gmail.com, biuro@mgm-group.com.pl, biuro@prestige.waw.pl, labopak@labopak.pl, sklep@taniedlugopisy.pl, kszimmex@kszimmex.pl, biuro@mckwadrat.com.pl
Termin składania ofert upłynął w dniu 15 listopada 2013 r. o godz. 12:00. Do tego terminu wpłynęło 12 ofert, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. PPHU LIR Elżbieta Zajet ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
Data wpłynięcia oferty: 6.11.2013 r. g. 11:22
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 7 750,00 zł/83,07 pkt.
Oferta nr 2. PPHU BODMAN – Bogusław Maniak, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Data wpłynięcia oferty: 12.11.2013 r. (przesyłka pocztowa)
Oferta nr 3. OBATRANS Sp. z o.o., ul. Komunalna 1C, 62-700 Turek
Data wpłynięcia oferty: 12.11.2013 r. g. 15:27
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 9 695,60 zł/66,40 pkt.
Oferta nr 4. GM Gadgets Grzegorz Majewski, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn
Data wpłynięcia oferty: 12.11.2013 r. g. 15:51
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 6 438,07 zł/100,00 pkt.
Oferta nr 5. Moloh Agencja Reklamowa Monika Rzewuska, ul. Ułańska 48/1, 52-213 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 13.11.2013 r. g. 12:40
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 9 251,57 zł/69,59 pkt.
Oferta nr 6. NETRA Reklama, ul. Turystyczna 192, 43-384 Jaworze
Data wpłynięcia oferty: 14.11.2013 r. g. 11:05
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 12 656,70 zł/50,87 pkt.
Oferta nr 7. Polibiuro Adam Richta, ul. Piłsudskiego 69/2, 41-200 Sosnowiec
Data wpłynięcia oferty: 14.11.2013 r. g. 15:18
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 11 909,78 zł/54,06 pkt.
Oferta nr 8. 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2013 r. g. 07:21
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 14 698,50 zł/43,80 pkt.
Oferta nr 9. Agencja Reklamowa TERAZ, ul. Piękna 13 lok. 208, 85-303 Bydgoszcz
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2013 r. g. 10:00
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 7 589,00 zł/84,83 pkt.
Oferta nr 10. Studio Siedem s.c., ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2013 r. g. 10:57
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 7 060,20 zł/91,19 pkt.
Oferta nr 11. Studio Mrówka, ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2013 r. g. 11:47
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 7 870,77 zł/81,80 pkt.
Oferta nr 12. Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz, ul. 3-go Maja 11/10, 35-030 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2013 r. g. 11:54
Łączna cena za dostawę gadżetów promocyjnych: 8 697,33 zł/74,02 pkt.

Oferent nr 2 zaproponował ofertę częściową, natomiast Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych, w związku z powyższym oferta nie była brana pod uwagę w dalszej części postępowania.
Po dokonaniu obliczeń kryterium wyboru oferty, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-44/2013 na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta firmy:
GM Gadgets Grzegorz Majewski
ul. Towarowa 20B
10-417 Olsztyn

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena (waga 100%).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 05.11.2013, 13:32
Dokument oglądany razy: 922
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Maciej Puławski
Publikacja dnia: 05.11.2013, 13:32
Termin: 15.11.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl