mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-42/2013 - Na poprowadzenie szkolenia (CPV 80511000-9) z zakresu planowania strategicznego dalszej działalności Obywatelskiego Biura Porad – II etap, na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

OBP-ZO-42/2013
Data publikacji: 30 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na poprowadzenie szkolenia (CPV 80511000-9) z zakresu planowania strategicznego dalszej działalności Obywatelskiego Biura Porad – II etap, na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:

Na poprowadzenie szkolenia z zakresu planowania strategicznego dalszej działalności Obywatelskiego Biura Porad – II etap, na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka szkolenia obejmuje:
1. Weryfikacja założeń strategicznych i planów,
2. Gra strategiczna umożliwiająca wyartykułowanie przeżyć i doświadczeń realizatorów projektu „Obywatelskie Biuro Porad” w trakcie wdrażania strategii,
3. Redefinicja celów „Obywatelskiego Biura Porad”,
4. Diagnoza uwarunkowań systemowych w których działa „Obywatelskie Biuro Porad” - pętle systemowe i taktyka wychodzenia z nich,
5. Strategia wzmacniania lokalnej marki „Obywatelskiego Biura Porad”.

Metodologia:
1. Ćwiczenia indywidualne,
2. Ćwiczenia grupowe,
3. Dyskusja,
4. Mini wykłady,
5. Inne metody aktywne.

Termin szkolenia: 6-8 grudnia 2013 r.,
Wymiar godzin: 16 (I dzień – 4h, II dzień – 8h, III dzień – 4h),
Miejsce realizacji: w promieniu ok. 150 km od Warszawy,
Ilość uczestników: 7,
Materiały szkoleniowe: dla wszystkich uczestników przygotowuje osoba przeprowadzająca szkolenie,
Dojazd i powrót do i z miejsca szkolenia trenera: we własnym zakresie,
Nocleg i wyżywienie dla trenera na czas prowadzenia szkolenia: zapewnia Zamawiający.

Wymogi formalne:

1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres Oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za przeprowadzenie całego szkolenia - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2);
- oświadczenie o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu w zakresie przeprowadzania szkoleń (załącznik nr 3);
- cv osoby, która ma przeprowadzić szkolenie.
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
• wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym poinformowani zostaną wszyscy Oferenci składający oferty,
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Oferent akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.
6. Wymagania odnośnie osoby prowadzącej szkolenie:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Terminy:
Termin składania ofert upływa 18.11.2013 r. godz. 12.00
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę.


Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:

1. Cena – waga 40%

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:

C_i=(najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert)/(cena badanej oferty) x 40% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. Rozmowa kwalifikacyjna – waga 60%

W wyniku analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych Zamawiający dokona wyboru kandydatów spełniających wymagania formalne, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zapytania, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie przeprowadzona osobiście w biurze mieszczącym się w Tłuszczu przy ul. Powstańców 9 lub na zasadzie wideo konferencji – w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości dotarcia na spotkanie osobiście.

R_i=(liczba punków z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskana przez ocenianego kandydata lub ocenianą kandydatkę)/(najwyższa liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej) x 60% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

W wyniku oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwięcej punktów.

Kontakt:

Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Oferentami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_42_2013.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_42_2013.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-42/2013                                      Tłuszcz, dnia 25 listopad 2013 r.

Protokół z wyboru oferenta
na poprowadzenie szkolenia

W dniu 30 października 2013 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP-ZO-42/2013 na poprowadzenie szkolenia z zakresu planowania strategicznego dalszej działalności Obywatelskiego Biura Porad II etap w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
biuro@stowarzyszeniestop.pl, kluge.p@gmail.com, biuro@grupatrop.pl,
Termin składania ofert upłynął w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 12:00. Do tego terminu wpłynęły 2 oferty, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz
Data wpłynięcia oferty: 6.11.2013 r. g. 8:56
Cena za jedną godzinę brutto: 350,00 zł/punkty w kryterium cena(waga 40%) – 20,57 pkt.
Punkty w kryterium rozmowa kwalifikacyjna (waga 60%) – 44,71 pkt.
Łączna liczba punktów uzyskana z oceny ofert: 65,28 pkt.
Oferta nr 2. PK Szkolenia i konsultacje Przemysław Kluge, 02-495 Warszawa, ul. J. Chełmońskiego 7/62
Data wpłynięcia oferty: 16.11.2013 r. g. 21:03
Cena za jedną godzinę brutto: 180,00 zł/punkty w kryterium cena(waga 40%) – 40,00 pkt.
Punkty w kryterium rozmowa kwalifikacyjna (waga 60%) – 60,00 pkt.
Łączna liczba punktów uzyskana z oceny ofert: 100,00 pkt.

Wśród ofert najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-42/2013 na poprowadzenie szkolenia z zakresu planowania strategicznego dalszej działalności Obywatelskiego Biura Porad - II etap w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta:
PK Szkolenia i konsultacje Przemysław Kluge
02-495 Warszawa, ul. J. Chełmońskiego 7/62
Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena z wagą 40%, rozmowa kwalifikacyjna 60%.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 30.10.2013, 17:13
Dokument oglądany razy: 841
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Maciej Puławski
Publikacja dnia: 30.10.2013, 17:13
Termin: 18.11.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl