mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-41/2013 - Na dostawę cukierków reklamowych (CPV – 22462000-6; 15842300-5; 79822500-7) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBP-ZO-41/2013
Data publikacji: 11 września 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę cukierków reklamowych (CPV – 22462000-6; 15842300-5; 79822500-7) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29-646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa cukierków reklamowych na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, nadruk oraz dostawę cukierków do siedziby Zamawiającego.

Rodzaj i parametry:
1.Cukierki reklamowe:
 Ilość: 25 kg
 Typ: krówka,
 Smak: mleczne ciągutki,
 Waga: ok. 12 g/szt.,
 Wymiary: ok. 33x18x12mm,
 Okres przydatności: minimalnie 6 m-cy,
 Nadruk na opakowaniu: full color,
 Projekt: ze strony Wykonawcy

Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca dostarczy cukierki reklamowe do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający cenę brutto wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa: 26 września 2013 r. godz. 11.00

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:
Cena – waga 100 %
Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa cena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_41_2013.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_41_2013.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-41/2013                                     Tłuszcz, dnia 27 września 2013 r.

Protokół z wyboru oferenta
na dostawę cukierków reklamowych

W dniu 11 września 2013 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP-ZO-41/2013 na dostawę cukierków reklamowych w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
cookie@cookie.com.pl, info@krowkialicja.pl, giftpol@giftpol.pl poczta@krowki.pl, biuro@sweettaste.com.pl, biuro@krowki-opolelubelskie.pl, info@krowki-polskie.pl, marcin@cukierki-reklamowe.org

Termin składania ofert upłynął w dniu 26 września 2013 r. o godz. 11:00. Do tego terminu wpłynęło 6 ofert, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. Cookie Słodycze Reklamowe Katarzyna Zakrzewska ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek
Data wpłynięcia oferty: 13.09.2013 r. g. 12:09
Cena zamówienia brutto: 773,36 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 75,39 pkt.
Oferta nr 2. Art. Media Marcin Cebula, Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz
Data wpłynięcia oferty: 16.09.2013 r. g. 13:24
Cena zamówienia brutto: 819,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 71,18 pkt.
Oferta nr 3. Poligrafiq Piotr Chatys, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/21, 70-337 Szczecin
Data wpłynięcia oferty: 19.09.2013 r. g. 14:58
Cena zamówienia brutto: 988,92 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 58,95 pkt.
Oferta nr 4. Tastil Marcin Komar Bączek 21a, 83-250 Skarszewy
Data wpłynięcia oferty: 24.09.2013 r. g. 8:00
Cena zamówienia brutto: 584,25 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 99,79 pkt.
Oferta nr 5. F.U.H. „Domański” Donat Domański, ul. Wiązowska 27, 05-420 Józefów
Data wpłynięcia oferty: 24.09.2013 g. 16:07
Cena zamówienia brutto: 583,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 100,00 pkt.

Po dokonaniu oceny ofert najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-41/2013 na dostawę cukierków reklamowych w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta firmy:
F.U.H. „Domański” Donat Domański,
ul. Wiązowska 27, 05-420 Józefów

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena z wagą 100%.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.09.2013, 15:32
Dokument oglądany razy: 1014
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 11.09.2013, 15:32
Termin: 26.09.2013, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl