mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-40/2013 - Na poprowadzenie szkolenia (CPV 80511000-9) z zakresu asertywności, na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.09.2013, 15:03

OBP-ZO-40/2013
Data publikacji: 11 wrzesień 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na poprowadzenie szkolenia (CPV 80511000-9) z zakresu asertywności, na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:

Na poprowadzenie szkolenia z zakresu asertywności na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie ma być przeprowadzone jako warsztaty asertywności z elementami treningu.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Budowanie postawy asertywnej,
Uczenie się zachowań asertywnych,
Praca nad przekształcaniem nieefektywnych zachować w stronę bardziej korzystną dla uczestników i ich relacji z innymi,
Świadomość i obrona swoich praw,
Wyrażanie uczuć i emocji,
Reagowanie na krytykę i pochwały,
Odmawianie i proszenie,
Wyrażanie osobistych opinii i przekonań,
Sposoby rozwijania asertywności.

Metodologia:

Ćwiczenia indywidualne,
Ćwiczenia grupowe,
Dyskusja,
Gry symulacyjne,
Odgrywanie scenek i ról,
Inne metody aktywne.

Termin szkolenia: 4 - 6 październik 2013 r.,
Wymiar godzin: 16 (I dzień – 4h, II dzień – 8h, III dzień – 4h),
Miejsce realizacji: w promieniu ok. 150 km od Warszawy,
Ilość uczestników: 7,
Materiały szkoleniowe: dla wszystkich uczestników przygotowuje osoba przeprowadzająca szkolenie,
Dojazd i powrót trenera do i z miejsca szkolenia: we własnym zakresie,
Nocleg i wyżywienie dla trenera na czas prowadzenia szkolenia: zapewnia Zamawiający.

Wymogi formalne:

1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres Oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za przeprowadzenie całego szkolenia - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2);
- oświadczenie o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu w zakresie przeprowadzania szkoleń (załącznik nr 3).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym poinformowani zostaną wszyscy Oferenci składający oferty,
poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Oferent akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.
6. Wymagania odnośnie osoby prowadzącej szkolenie:
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Terminy:
Termin składania ofert upływa 26.09.2013 r. godz. 12.00

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:

Cena – waga 40%

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:

C_i=(najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert)/(cena badanej oferty ) x 40% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Rozmowa kwalifikacyjna – waga 60%

W wyniku analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych Zamawiający dokona wyboru kandydatów spełniających wymagania formalne, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zapytania, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie przeprowadzona osobiście w biurze mieszczącym się w Tłuszczu przy ul. Powstańców 9 lub na zasadzie wideo konferencji – w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości dotarcia na spotkanie osobiście.

R_i=(liczba punków z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskana przez ocenianego kandydata lub ocenianą kandydatkę)/(najwyższa liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej) x 60% x100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

W wyniku oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwięcej punktów.

Kontakt:

Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Oferentami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_40_2013.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_40_2013.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.09.2013, 15:03
Dokument oglądany razy: 240
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 11.09.2013, 15:03
Termin: 26.09.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl