mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-29/2012 - Na dostawę koszulek z nadrukiem (CPV 18.33.10.00-8) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBP-ZO-29/2012
Data publikacji: 6 lipca 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę koszulek z nadrukiem (CPV 18.33.10.00-8) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa koszulek z nadrukiem na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, nadruk, koszulki oraz dostawę koszulek do siedziby Zamawiającego.

Parametry koszulek:

Ilości koszulek:

Ilość koszulek męskich z krótkimi rękawami: 7 szt. [M - 1 szt., L - 4 szt., XL - 2 szt.]
Ilość koszulek damskich z krótkimi rękawami: 18 szt. [S - 3 szt., M - 12 szt., L 2 szt., XL - 1 szt.]

Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca dostarczy koszulki z nadrukiem do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wszystkie nadruki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wytyczne znajdują się pod adresem:
http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

Zamawiający przewiduje umieszczenie na materiałach logotypu Obywatelskiego Biura Porad wraz z jego nazwą, odwołania do strony internetowej projektu (www.ObywatelskieBiuroPorad.pl) oraz ewentualnie umieszczenie numeru telefonu.

Zamawiający dysponuje wszystkimi logotypami niezbędnymi do wykonania zlecenia i udostępni je we wskazanym przez Wykonawcę formacie.

Termin dostawy zamówienia: w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 24 godzin od poinformowaniu go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego koszulek z nadrukiem - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa 24.07.2012 r. g. 12:00
Termin dostawy zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 24 godzin od poinformowania go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:

cena – 100%.

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa ocena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_29_2012.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_29_2012.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-29/2012                                            Tłuszcz, dnia 25 lipca 2012 r.


Protokół z wyboru oferenta
na dostawę koszulek z nadrukiem


W dniu 6 lipca 2012 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP – ZO – 29/2012 na dostawę koszulek z nadrukiem w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
info@mettosport.pl, team-sc@wp.pl, sklep@almar-sport.pl, kontakt@sportowiec.com, reklama@nadruki.waw.pl, design@iveo.pl, biuro@nadrukireklamowewarszawa.pl, allegro@studionadruku.pl, grg@grg.com.pl, r.rutkowska@promo-land.pl, handlowiec@serivan.pl, natalia.hoffmann@again.com.pl,katarzyna.karasek@logosmycze.pl, nadruki@barbaris.pl,
Termin składania ofert upłynął w dniu 24 lipca 2012 r. o godz. 12:00. Do tego terminu wpłynęły 2 oferty, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. Jacek Kałuża „BRANDWEB” ul. Ścieżka Głogowa 15, 32-005 Niepołomice
Data wpłynięcia oferty: 7.07.2012 r.
Cena za dostawę koszulek z nadrukiem: 1 045,25 zł/100,00 pkt.
Oferta nr 2. GJG Group, ul. Drwęcka 12, 14-100 Ostróda
Data wpłynięcia oferty: 16.07.2012 r.
Cena za dostawę koszulek z nadrukiem: 1 912,65 zł/54,65 pkt.

Po dokonaniu obliczeń kryterium wyboru oferty, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-29/2012 na dostawę koszulek z nadrukiem w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta:
Jacek Kałuża „BRANDWEB”
ul. Ścieżka Głogowa 15
32-005 Niepołomice

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena (waga 100%).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.07.2012, 17:53
Dokument oglądany razy: 1789
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Maciej Puławski
Publikacja dnia: 06.07.2012, 17:53
Termin: 24.07.2012, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl