mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawiePWSP-ZO-01/2011 - Na przeprowadzenie szkolenia „Grafik DTP” w ramach projektu „Podejmij Wyzwanie, Stań się Profesjonalistą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PWSP-ZO-01/2011

Data publikacji: 4 kwietnia 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie szkolenia „Grafik DTP” z zakresu m.in. cyfrowej obróbki zdjęć, składu gazety, pracy w programach Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash, dla dwóch osób w ramach projektu „Podejmij Wyzwanie, Stań się Profesjonalistą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 694-005-675
fax. 29-642-40-46
e-mail: biuro@kastor.org.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla dwóch osób z zakresu:
- kompleksowej wiedzy na temat DTP - „Grafik DTP” (minimum 100 godzin zajęć o tematyce: zagadnienia związane z obróbką grafiki rastrowej, grafiki wektorowej jak i profesjonalnego składu i łamania tekstu na potrzeby bannerów reklamowych, gazet, ulotek, pracy w programach Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash; przygotowanie do samodzielnej konstrukcji projektów flashowych, a także zapoznanie uczestników szkolenia z teoretyczną i praktyczną stroną marketingu internetowego - jak przygotować skuteczną kampanię reklamy kontekstowej oraz jak analizować ruch i działania użytkowników na stronie by osiągnąć jak najwyższą skuteczność).
Szkolenia muszą być przeprowadzone przez specjalistów w zakresie tematyki zadania. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenia mają otrzymać certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta;
- kosztorys wykonania usługi w cenach brutto, z uwzględnieniem podatku vat z podaniem kosztu przeszkolenia jednej osoby;
- opis doświadczeń Oferenta w realizacji podobnych szkoleń.
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: biuro@kastor.org.pl wraz z odpisem z rejestru w formie skanu, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.


Terminy:
Termin składania ofert upływa 7.04.2011 r. godz. 16.00
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.kastor.org.pl/bip
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów: kosztorys wykonania usługi, kompleksowość szkoleń i doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.


Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

zapytanie_ofertowe_PWSP_02.doc

zapytanie_ofertowe_PWSP_02.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.04.2011, 13:31
Dokument oglądany razy: 1410
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Maciej Puławski
Publikacja dnia: 04.04.2011, 13:31
Termin: 07.04.2011, 16:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl